Rekonstrukce a vestavba objektu UMPRUM

Jedná se o vestavbu a rekonstrukci objektu vysoké školy. Z původního vícepodlažního zděného objektu byla zachována uliční fasádní stěna, klenbové stropy v 1.np přiléhající k ulici Mikulandská a tubus očitého schodiště.
Vestavba je řešena jako kombinovaný železobetonový monolitický skelet se stěnami. Objekt je založen na základové desce podepřené sloupy tryskové injektáže a mikropilotami. Spodní stavba 2.pp a 1.pp je řešena jako bílá vana.
Konstrukce se ve vrchní stavbě mění na podélný pěti-trakt vymezený stávajícími zdmi a novými žb stěnami – krajními poli při rozpětí 8-9 m a středním traktem na veliké rozpětí cca 18 m. Tyto geometrické předpoklady vedly na návrh železobetonového průvlakového skeletu v osových vzdálenostech 7,4 m. Nejvíce namáhané průvlaky středního pole jsou předpjaté. V krajních modulech vznikají dvě atypická pole mezi schodišťovými a výtahovými jádry.
V rovinách středních a fasádních nosných stěn jsou provedeny železobetonové pilíře, které jsou lokálně přitěžovány průvlaky. Mezi průvlaky je navržena spojitá monolitická deska tl. 250 mm na rozpětí 7,4 m. Skelet je doplněn železobetonovými ztužujícími stěnami.
Nová konstrukce krovu do ulice Mikulandská je ukotvena do železobetonové monolitické konstrukce. Hlavní nosnou kostru tvoří ocelové vaznice 2xU240. Krokve jsou navrženy jako spojité nosníky 120/200 mm v osových vzdálenostech 925mm.
Zbylé dvorní plochy tvoří ploché střechy (žb desky) a buď plné (pororošt), nebo prosklené světlíky. Ty jsou navržené na celou šířku modulu 7,4 m z ocelových svařovaných z atypických trubek 360/120/15 v osových vzdálenostech cca 1,4 m. Železobetonové střešní desky jsou navrženy tl. 200-250 mm.
Střecha objektu na straně u Schwarzenberga je tvořena železobetonovými šikmými průvlaky. Na průvlacích jsou uloženy ocelové vaznice z ocelových svařovaných atypických trubek 280/120/15. Na vaznice je uložena skleněná konstrukce střešního pláště.