Dokončené projekty 2011

RD Dobřichovice

RD Dobřichovice

Rodinný dům. Nosné konstrukce jsou převážně železobetonové monolitické v kombinaci s ocelovými sloupky v 1.NP. Založení plošné na základové desce.

Projekt pro stavební povolení.

BD Kamýk - Praha

BD Kamýk - Praha

Dva bytové domy. První má dvě podzemní a deset nadzemních podlaží, druhý má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Konstrukčně se jedná o stěnový železobetonový systém. Na druhý objekt navazuje konstrukce supermarketu. Konstrukce supermarkertu je kombinovaná - železobetonové sloupy a trámy v  s prefabrikovanými stropy. Na části střechy supermarketu jsou dvě monolitická patra bytů. Založení objektů je na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

Čerpací stanice Kladno

Čerpací stanice Kladno

Průmyslová stavba zajišťující oběh vody v tepelné elektrárně. Konstrukčně se jedná o železobetonovou konstrukci založenou plošně na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

Vila Habrová - Praha

Vila Habrová - Praha

Architektonicky zajímavě pojatá rodinná vila, osazená do velmi svažitého terénu. Konstrukce železobetonová monolitická kombinující stěnové a sloupové prvky se stropními deskami. Založení plošné na desce.

Projekt pro provedení stavby.

Parking - Chrudim

Parking - Chrudim

Dvoupodlažní parkovací plocha s administrativní budovou. Konstrukce konzoly na 5,5 m. Výpočet konstrukce na vztlak 50-ti leté vody.

Projekt pro stavební povolení.

Rekonstrukce Nusle - Praha

Rekonstrukce Nusle - Praha

Totátní rekonstrukce sedmipodlažního činžovního domu. Podchycení stávajícího krovu ocelovými rámy z důvodu uvolnění dispozice. Vybourání nových otvorů v nosných stěnách v přízemí. Podchycení ocelovými rámy.

Projekt pro provedení stavby.

RD Braník - Praha

RD Braník - Praha

Rodinný dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími a podkrovím. Konstrukce je převážně železobetonová v kombinaci s cihelnými stěnami.

Projekt pro stavební povolení.

Elektrobudova - Kladno

Elektrobudova - Kladno

Průmyslová stavba elektrického zařízení pro elektrárnu. Železobetonová monolitická šestipodlažní budova s věží do výšky 40 m. Velká užitná zatížení - 20 kN/m2. Založení hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách v interakci se základovou deskou na poddolovaném území.

Projekt pro provedení stavby.

Palác křižík II

Palác křižík II

Administrativní budova se čtyřmi podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet v suterénu v kombinaci s obvodovými a vnitřními stěnami. V nadzemní části jsou budovy propojeny lávkou z předpjatého betonu. Konstrukce je založená plošně na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

RD Podolí - Praha

RD Podolí - Praha

Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické založení plošné na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

RD Vysočany - Praha

RD Vysočany - Praha

Administrativní budova s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Stropy železobetonové monolitické. Svislé konstrukce - kombinace železobetonu a zdiva. Založení plošné na základové desce.

Změna projektu pro provedení stavby.

RD Humpolec

RD Humpolec

Rodinný dům s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Svislé a vodorovné konstrukcve jsou převážně železobetonové. V 2.NP jsou některé svislé konstrukce zděné. Založení domu je plošné na základové desce.

Projekt pro provedení stavby.

RD Levín

RD Levín

Rodinný dům s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Svislé a vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.

BD U Blaženky - Praha

BD U Blaženky - Praha

Bytový dům s dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími. Železobetonová monolitická konstrukce. Založení plošné na desce.

Projekt pro provedení stavby.

RD Hluboká nad Vltavou

RD Hluboká nad Vltavou

Rodinná vila na břehu Vltavy. Železobetonová monolitická konstrukce s vykonzolovanou střechou. Založení hlubinné na vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

RD Beroun

RD Beroun

Rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími. Svislé konstrukce zděné, vodorovné železobetonové monolitické. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.

Vodní svět - Praha

Vodní svět - Praha

Rozsáhlý soubor multifunkčních, občansko-rekreačních staveb skládajících se ze tří hlavních halových objektů a třech pomocných objektů. Haly jsou tvořeny spodní železobetonovou monolitickou stavbou založenou na pilotách s navazujícími prefabrikovanými svislými konstrukcemi. Zastřešení je navrženo z příhradových a plnostěnných vazníků.

Projekt pro provedení stavby.

RD Chrudim

RD Chrudim

Zajímavě pojatý rodinný dům s velkým vnitřním atriem a zelenou střechou kombinující svislé zděné konstrukce se stropní deskou z železobetonu a zastřešením pomocí lehké trámové střechy. Založení plošné na základových pasech.

Projekt pro provedení stavby.

RD Golf II - Praha

RD Golf II - Praha

Soubor rodinných domů s jedním až dvěma nadzemními podlažími. Svislé konstrukce zděné, vodorovné konstrukce železobetonové monolitické. Založení plošné na desce.

Projekt pro stavební povolení.

BD Pod Ladronkou - Praha

BD Pod Ladronkou - Praha

Bytový dům s pěti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Konstrukce železobetonová monolitická. V suterénu skelet, v nadzemní části monolitický stěnový systém. Založení na pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

BD Chrudim

BD Chrudim

Bytový dům - 6.NP. Konstrukce stěnová z železobetonu a vápenopískových tvárnic. Založení na pilotách.

Projekt pro provedení stavby.

Medak House - Praha

Medak House - Praha

Bytový dům 5 nadzemních podlaží, jedno podzemní podlaží. Železobetonová monolitická konstrukce. Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.

CNNO Údolní - Brno

CNNO Údolní - Brno

Nízkoenergeticky pojatý výukový objekt oazený do svahu. Železobetonová konstrukce, založená na desce.

Projekt pro provedení stavby.

Letní stadion Chomutov

Letní stadion Chomutov

Jedná se soubor šesti větších objeků (tribuny, sklady , zázemní) a několika objektů menších (WC, občerstvení, půjčovna IN-line). Projekt ocelové konstrukce zastřešení zpracoval EXCON a.s.

Projekt pro provedení stavby.